Bt Сc Dî

Yutang Lin

 

Tr¶i trong xanh b²ng ni c½n tuyªt bão

Sñ ð¶i th thäm khôn l߶ng biªt sao.

Rng ch¯ng ðÞ, xin ð¡m m?nh trong tînh l£ng.

Qu sÑc ng߶i, ta trông ch¶ vo Pht ân.

 

Di­n giäi :

 

Hng ngy c¥u phc cho nhân loÕi, thu hiu nhæng ni ðau kh¯n kh trn thª gian. Sñ vi®c thay ði ðµt ngµt luôn luôn n¢m ngoi sñ dñ biªt ca chng   B¢ng mi cch ð giäi quyªt nhßng chï thm nhi«u phi«n muµn, ung công vô nghîÕ  Sñ bt ð¡c dî nhß vy ngoi sñ cam ch¸u, ta c?n biªt sao?  Nhæng n½i vßþt qu sÑc con ng߶i duy chï b¢ng bn phn chnh m?nh, giæ cho tâm hn ðßþc b?nh thän v c¥u Pht Ð, Minh Th¥n ph hµ l ði«u hay h½n cä.

 

Viªt b¢ng chæ Hoa:  Ngy 02 thng 06 nåm 2003 Tõi El crrito, CaliforniÕ

D¸c tiªng Vi®t: Ngy 15 thng 06 nåm 2003.


[Home][Back to Chinese list][Could Not Be Helped][Back to list]