Luân hồi trong thống nhất

 

Yutang Lin

Năng lực, hành vi quyết định việc làm;

Sự áp đặt gây ra xung đột.

Theo hoàn cảnh mà trau dồi giáo lý;

Vạn vật luân hồi thống nhất tự bản thân.

 

Lời bình:

Sự luân hồi và phát triển của vạn vật tuân theo luật nhân quả và không thể được đánh giá bằng quan điểm và năng lực. Nguyên tắc sống của con người gắn chặt với hai yếu tố này nên phải chịu nhiều khổ đau. Con người nên thực hành Bodhicitta (cầu chúc cho nhân loại được tự do vĩnh cửu và được giải thoát khỏi mọi khổ đau) mới có thể thực sự hoà nhập vào sự thống nhất của vạn vật.

 

Ngày viết (bằng tiếng Trung Quốc): 21/08/1998

Ngày dịch: 15/08/1999   El Cerrito , California


[Home][Back to Chinese list][Circulation in Harmony][Back to list]