Dr. Yutang Lins Two Poems translated into Vietnamese
For Chinese version: 
i Đng
Thâm Tch
 
 
i Đồng                                                 Lâm Ngọc Đường
 
Cẩm mật vô gin thnh chnh quả, Chướng ngại ngăn trở xuất khi h?nh.
Thâm thực bệnh nhiễm tốc bại hoại, Trồng trọt tu hnh lý lôi đồng.
 
 
Diễn dịch
 
          Muốn đắc giai quả, luôn cần bi trừ chướng ngại, cẩn thận ph?ng bệnh hại thâm thực, để trong qu tr?nh trưởng thnh tự nhin, cẩm mật vô gin. Tu hnh phật php, cũng theo lý ấy. Nguyện những vị đã biết tu hnh suy ngẫm về điều ny, để biết m cảnh giới v c phương hướng m nỗ lực.  
                                                   Ngy 16 thng 12 năm 2002
                                                             Dưỡng H?a Trai          tại Cali
 
 
 
 
Thâm Tịch                                               Lâm Ngọc Đường
 
Ve ku chim ht cạnh tư minh, Đôi khi ngưng tịnh hơi nhn nhường;
Ngã chấp tiu tan bn ngộ ra, Php thân thâm tịch thnh vạn lai.
 
 
Diễn dịch
          Hư hoi thnh nạp phi dị ch, Th ngữ thông ý suất hưng cuồng;
Dẫu tri tạm thnh nan ngưng ý, Quyết đới chấp tiu phương đại ngộ.
 
                                                   Ngy 20 thng 12 năm 2002
                                                             Dưỡng H?a Trai          tại Cali

[Home][Back to list][Similar][Deep Silence]