i Đồng                                                 Lâm Ngọc Đường
 
Cẩm mật gián thành chánh quả, Chướng ngại ngăn trở xuất khi hình.
Thâm thực bệnh nhiễm tốc bại hoại, Trồng trọt tu hành lôi đồng.
 
 
Diễn dịch
 
          Muốn đắc giai quả, luôn cần bài trừ chướng ngại, cẩn thận phòng bệnh hại thâm thực, để trong quá trình trưởng thành tự nhiên, cẩm mật gián. Tu hành phật pháp, cũng theo ấy. Nguyện những vị đã biết tu hành suy ngẫm về điều này, để biết cảnh giới  phương hướng nỗ lực.  
                                                   Ngày 16 tháng 12 năm 2002
                                                             Dưỡng Hòa Trai          tại Cali
 
 
Thâm Tịch                                               Lâm Ngọc Đường
 
Ve kêu chim hót cạnh minh, Đôi khi ngưng tịnh hơi nhún nhường;
Ngã chấp tiêu tan bèn ngộ ra, Pháp thân thâm tịch thính vạn lai.
 
 
Diễn dịch
          hoài thính nạp phi dị chí, Thí ngữ thông ý suất hưng cuồng;
Dẫu tri tạm thính nan ngưng ý, Quyết đới chấp tiêu phương đại ngộ.
 
                                                   Ngày 20 tháng 12 năm 2002
                                                           Dưỡng Hòa Trai          tại 
 Cali
 
[Home][Back to list][Similar][Deep Silence]